1) Dusza oddzielona od ciała jest mu poddawana bezpośrednio po śmierci. Bóg przywołuje człowiekowi na pamięć całe jego życie ziemskie w ten sposób, że każdy szczegół oraz wynikające ze szczegółowych decyzji całe życie człowieka stają w jasnym świetle przed oczami jego ducha, który sam dokonuje osądu. a) Odpust zupełny b) Paruzja c) Sąd szczegółowy d) Sąd ostateczny e) Sąd okręgowy 2) Stan wiecznego potępienia tych, którzy umierają w stanie grzechu ciężkiego. a) Sąd szczegółowy b) Piekło c) Sąd ostateczny d) Czyściec e) Dożywocie 3) Całkowite darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy przebaczone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin pod określonymi przez Kościół warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje je ze skarbca zasług Chrystusa. Może być udzielony żywym lub zmarłym. a) Odpust zupełny b) Świętych obcowanie c) Niebo d) Piekło e) Amnestia 4) Wzajemna duchowa łączność między świętymi w niebie, cierpiącymi w czyśćcu i wierzącymi na ziemi. Łączność ta przejawia się w kulcie świętych, modlitwie za zmarłych, w modlitwie tych, którzy już przeżywają stan nieba lub czyśćca, za żyjących na ziemi. a) Świętych obcowanie b) Czyściec c) Sąd szczegółowy d) Paruzja e) Czat 5) Ostateczny i nieutracalny stan wiecznego zbawienia, który Bóg daje jako niezasłużony dar człowiekowi po śmierci lub po koniecznym oczyszczeniu. Po zmartwychwstaniu będzie w nim miało udział również ludzkie ciało. a) Paruzja b) Sąd ostateczny c) Czyściec d) Niebo e) Odpoczynek 6) Zapowiedziane w Piśmie Świętym powtórne przyjście wywyższonego Jezusa Chrystusa przy końcu czasów w chwale, z którym wiąże się zmartwychwstanie umarłych oraz powszechny sąd nad światem. a) Sąd szczegółowy b) Odpust zupełny c) Paruzja d) Niebo e) Wizytacja 7) Związany z paruzją i zmartwychwstaniem umarłych, końcowy wyrok Boży, decydujący o ostatecznym zbawieniu lub potępieniu jednostek i całej ludzkości. a) Sąd ostateczny b) Czyściec c) Paruzja d) Świętych obcowanie e) Wokanda 8) Proces oczyszczenia po śmierci, przez który człowiek zostaje uwolniony od wszelkiego grzechu i może uczestniczyć w wiecznej szczęśliwości w niebie. a) Świętych obcowanie b) Sąd szczegółowy c) Czyściec d) Odpust zupełny e) Myjnia 9) Odłączenie duszy od ciała, tzn. przejście ludzkiego nieśmiertelnego “ja” do nowej formy istnienia. a) Śmierć b) Paruzja c) Czyściec d) Sąd ostateczny e) Wylinka

Rzeczy ostateczne człowieka -test wiedzy

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?