jaka?, starsza, kto?, co robi?, czyta, czyja?, moja, jak?, co?, chętnie, książki, jakich?, które?, o zwierzętach, dzikich, siostra.

Uzupełnij wykres zdania.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?