1) Хатуугийн тэмдэг \ъ\ , зөөлний тэмдэг \ь\ нь авианд тоологдох уу? a) тоологдоно b) тоологдохгүй 2) "сургууль" гэсэн үгэнд хэдэн авиа, хэдэн үсэг байна вэ? a) 8а,8ү b) 6а,8ү c) 7а,7ү d) 8а,7ү 3) Үгийн дунд орсон "ж,ч,ш"-ийн дараа бичигддэг балархай эгшиг аль нь вэ? a) э b) а c) и d) о 4) Зөв бичсэн үгийг олоорой. a) хөгшөн b) хөгшэн c) хөгшин 5) Зөв бичсэн үгийг олоорой. a) хууля b) хуулья c) хууляа d) хуулъя 6) "оролцохдоо" гэсэн үг нь хэдэн үетэй үг вэ? a) 3 b) 5 c) 9 d) 4 7) Үеэр зөв тасалсан үгийг олоорой. a) ху-рга-нд b) хур-ганд c) хурга-нд d) ху-рганд 8) Хэн? гэсэн асуултад хариулагдах үгийг олоорой.  a) барилга b) барилгачин c) нохой d) өндөр 9) Хүний бүтээсэн зүйлийг нэрлэсэн үг аль нь вэ? a) бороо b) чулуу c) будаг d) шороо 10) Хэний? юу? асуултад тохирох холбоо үгийг олоорой. a) ахын ном b) олон хүүхэд c) Болдын хүү d) өндөр байшин

Монгол хэл теле болон цахим хичээлийг бататгах сорил

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?