1) Зөв бичсэн холбоо үгийг олоорой. a) Зураачын бийр b) Зураачийн бийр c) Зураачийн быр 2) Алдаагүй зөв бичсэн үгсийг олоорой. a) Хуулчийг, угжыг, нарыг b) Сэтгүүлчийг, багажыг, нухашийг c) Товчийг, отчийг, тогоочийг 3) -ыг, -ийг зөв залгаж бичсэн үгийг олоорой. a) хонийг b) хоныг c) хоныийг 4) Асуултад зөв хариулагдах үгсийн олоорой. Хэн? хэнд? юу? яав? a) Дүүдээ чихэр өгөв. b) Наран дүүдээ чихэр өгөв. c) Наран чихэр идэв. 5) Зөв үеэр заагласан үгийг олоорой. a) Бүж-игч-ин b) Бүжигчин c) Бү-жиг-чин

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?