1) Зургийн нэрийг зөв бичсэн хэсгийг олоорой. a) Тогооч b) Тогч c) Тогоч d) Тоогоч 2) Залгаврыг зөв залгаарай . a) Ий b) Ын c) Ыг d) Ийн 3) ТОГООЧИЙН үгэнд хэдэн авиа, үсэг байна вэ? a) 7 үсэг 9 авиа b) 9 үсэг 7 авиа c) 9 үсэг 9 авиа d) 7 үсэг 7 авиа 4) тогоочийн гэдэг үгийг үеэр зөв заагласан хэсгийг олоорой. a) То-гоо-чийн b) Тог-ооч-ийн c) тог-оо-чийн d) Тог-ооч-ийн-н

Дасгал ажил монгол хэл

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?