kwalifikacje - Np. zawodowe. Są to umiejętności i wiedza potrzebna do wykonywania danego zawodu., certyfikaty - Są to dokumenty poświadczające pozyskane kwalifikacje., doradca zawodowy  - Udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych., CV - Jest to życiorys zawodowy potrzebny do określenia przez pracodawcę umiejętności osoby ubiegającej się o dane stanowisko., list motywacyjny  - Objaśnia motywację piszącego, składany przez kandydata na miejsce pracy, starań o awans, podwyżkę itp., rozmowa kwalifikacyjna  - Inaczej zwana rozmową rekrutacyjną,jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie selekcji kandydatów.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?