1) Mi-lyen a-lak-ja van a Föld-nek? Mi-hez ha-son-lít? a) b) c) d) 2) Mi-lyen szí-nű a Föld a vi-lág-űr-ből? a) b) c) d) 3) Mi ke-ring a Föld kö-rül? (Éj-sza-kán-ként mit lát-ha-tunk az é-gen?) a) b) c) d) 4) Mi nél-kü-löz-he-tet-len az é-let-hez? a) b) c) d) 5) Mi ve-szé-lyez-te-ti a leg-job-ban a Föl-det? a) Vul-kán b) Sze-mét c) Vil-lám-lás d) Mo-csár 6) Há-nya-dik boly-gó a Föld a Nap-tól szá-mít-va? a) b) c) d)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?