hǎibiān - 海边, shānqū - 山区, nóngcūn - 农村, chéngshì - 城市, yīnwèi - 因为, bówùguǎn - 博物馆, sàn bù - 散步, dìfang - 地方, huá xuě - 滑雪, hen měi lì - 很美丽, hen ān jìng - 很安静, dàn shì - 但是, hen yǒu yì si - 很有意思, mei yǒu yì si - 没有意思, zhù zài - 住在, zài - 在,

Jinbu 2 Chapter 1.3 I like seaside (pinyin)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?