Din - Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi hedefleyen ilahi kurallar bütünü., Din anlayışı - İlahi mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimlerini ifade eder., Kur'an - İslam dininin temel kaynaklarından ilkidir., Sünnet - İslam dininin temel kaynaklarından ikincisidir., Mezhep - Dinin anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili olarak zamanla ortaya çıkan fikri ve beşeri oluşumların genel adıdır., İnsanın Yapısından - İnsanların düşüncelerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanan sebepler, Sosyal - Savaş, doğal afetler, siyasi ve ekonomik krizlerin etkisiyle ortaya çıkan farklı yorum sebebi., Kültürel - Farklı dini inançlara sahip insanlarla karşılaşma sonucu ortaya çıkan farklı yorumların sebebi., Coğrafi - Yemek kültürü ve kıyafet gibi farklı alanlardaki yorumların sebepleri., Siyasi - Bazı anlayışlar ön plana çıkarılırken bazı anlayışların geri planda bırakılması gibi sebepler., Mutezile - Cemel Vakası ve Sıffın Savaşı'yla ilgili değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan mezheplerden biri., Muhkem Ayet - Anlamı açık olan ayetler., Müteşabih Ayet  - Manasını anlamak için araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaç olan ve farklı yorumlara elverişli olan ayetlerdir., Dini Metinlerden - Muhkem ve müteşabih ayetlerden kaynaklan yorum farklılıklarının sebebi., Tevil - Birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin, İslam bilginleri tarafından içerdiği anlamlardan birinin tercih edilmesidir.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?