1) Тухайн орчиндоо илүү сайн дасан зохицсон бодгалиуд мэнд үлдэх чиглэлтэй шалгарал  a) Байгалийн шалгарал b) зориудын шалгарал c) санамсаргүй шалгарал d) аргачилсан шалгарал 2) мРНХ-с уураг нийлэгжих үйл явц a) транзици b) трансляци c) транскрипци d) трансверси 3) Эс рүү хатуу болон шингэн бодис нэвтрэх үзэгдэл a) Фагоцитоз b) пиноцитоз c) эндоцитоз d) экзоцитоз 4) чихрийн манжин, чихрийн нишингэд байх дисахар a) мальтоз b) сахароз c) лактоз d) фруктоз 5) Өсөлтийг зохицуулдаг даавар a) гонадотропин b) инсулин c) андерналин d) соматотропин 6) амин хүчлүүд хоорондоо  холбогдох холбоо a) хоёрчийн устөрөгчийн холбоо b) гликозидын холбоо c) пептидийн холбоо d) гуравчийн устөрөгчийн холбоо 7) Булчингийн агшилт сулралтыг зохицуулдаг уураг a) миоглобин b) миозин c) мисценс d) нонсенс 8) бөөрний бүтцийн нэгж a) неолимиум b) нейрон c) нефрон d) нейрогли 9) элэг болон булчингийн эсэд агуулагдах нүүрс ус a) глюкаген  b) инсулин c) гликолиз d) глюкоген 10) эр эм бэлгийн эс нэг бие дээр боловсрох a) генофонд b) гермафродит c) гемоцианин d) гемофили 11) шилбүүрийн тусламжтайгаар хөдөлж явдаг нэг эстэн a) хлорелла b) амёб c) шаахай d) эвглен 12) мэдрэлийн эсийн туслах эсийг сонго a) нефрон  b) нейрогли c) нейрогипофиз d) неолимиум 13) Пенициллин нээсэн эрдэмтэн a) Ч. Элтон b) Э. Зюсс c) И. Мечников d) Луй. Пастер 14) Үндэс, иш, навчгүй нэгэн жигд бүтэц a) сукцесс b) таллом c) суккулент d) суспенз 15) Хроматидын нийлж нарийссан хэсэг(анхдагч нарийсал)  a) целом b) хроматин c) центромер d) хромомер 16) Бактерийн цагирагин ДНХ a) прозенхим b) пируват c) паренхим d) плазмид 17) Нойр булчирхайнд уураг задалдаг энзимийг сонго a) протеаза b) пепсин c) трипсин d) амилаза 18) харьцангуй тусгаарлагдмал популяци  a) парапатрик b) панмикс c) пахинем d) палигенез 19) Уураг нийлэгжүүлэх үүрэгтэй үрлэн эрхтэнцэр  a) b) c) d) 20) Сэрээ булчирхайнаас ялгардаг даавар a) тимус b) адреналин  c) тироксин d) гонадотропин 21) Абиотик хүчин зүйлийг сонго a) бактер b) нар c) ургамал d) загас 22) Зөвхөн амьтны эсэд байдаг эрхтэнцэр a) b) c) d) 23) Төрүүлэх эдийг( бүрэлдүүлэгч эд) сонго a) Флоем b) ксилем c) золом d) сүүт цорго 24) уургийн бүтэц алдагдаж, дахин сэргэхгүй өөрчлөлтөд орохыг ............ гэнэ a) натураци b) ренатураци c) денатураци d) концентраци 25) Лактоз дисахар нь ямар моносахарууд болж задрах вэ? a) 2 глюкоз b) 1глюкоз 1галактоз c) 1 глюкоз, 1фруктоз d) 2 фруктоз 26) гадаад ба дотоод шүүрлийн үүргийг зэрэг гүйцэтгэдэг дотоод шүүрлийн булчирхайг сонго a) Өнчин тархи b) бамбай булчирхай c) нойр булчирхай d) Бөөрний дээд булчирхай  27) нуклейн хүчлийн мономер a) нуклеус b) нуклеосом c) насти d) нуклеотид 28) хромосомын бүрдэл a) кариогами b) кариокинез c) кариотип d) кариоплазм 29) зүйлийн амьдрах эзэмшил газар нутгийг юу гэх вэ? a) локал b) ареал c) популяци d) төрөл

"Биологи 11" ( 30 оноо) Good luck

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?