1) 12 ба 6-ийн ялгаварыг ол. a) 4 b) 3 c) 6 d) 5 2) 10 ба 8-ийн нийлбэр хэд вэ? a) 14 b) 18 c) 16 d) 15 3) Эмээ 40 төгрөгтэй.Өвөө 25 төгрөгтэй.Тэдний мөнгө нийлээд хэд вэ? a) 75 b) 60 c) 70 d) 65 4) Автобусанд 6 хүүхэд байв.Эхний буудал дээр 2 хүүхэд буув.Дараагийн буудал дээрээс 5 хүүхэд нэмж суув. Автобусанд нийт хэдэн хүүхэд байгаа вэ? a) 9 b) 8 c) 7 d) 13 5) Одны оронд ямар тоо  байх вэ олоорой. 31+*=65 a) 33 b) 30 c) 34 d) 35 6) Нагац ахынх 8 алаг морьтой.Түүнээс 20-оор олон хээр морьтой.Хэдэн хээр морьтой вэ? a) 25 b) 28 c) 26 d) 27 7) 48-аас 3-аар их тоо хэд вэ? a) 51 b) 49 c) 50 d) 52 8) 87-оос 10-аар бага тоо хэд вэ? a) 67 b) 70 c) 97 d) 77 9) 19-ийн бага хөрш хэд вэ? a) 20 b) 18 c) 17 d) 21 10) 68-ийн их хөрш хэд вэ? a) 70 b) 66 c) 69 d) 86

Mатематик

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?