1) Ben o gün çalışmak için kütüphaneye gitmiştim.Görevliden yardım istemek için, “Araştırdığım konu ile ilgili kitapları hangi bölümde bulabilirim?” dedim. Görevleri beni duymamışçasına, hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti . Bence bu, çok saygısızca bir davranıştı. Bu parçada aşağıdaki iletişi unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?  a) Gönderici b) Alıcı  c) Dönüt d) Mesaj e) Bağlam 2) I. İnsanın kendini tanımasına, olayları ve çevresini daha doğru yorumlamasına yardımcı olur. II. Gerçeği estetik bir tavırla ele alarak toplumun estetik algılarını canlı tutar. III. İnsanın kalabalıklar içinden sıyrılarak kendi kabuğuna çekilmesine yardımcı olur. IV. Toplumsal duyarlıkları harekete geçirir ve böylelikle bireyler arasındaki ilişkileri daha olumlu bir zemine taşır.V. İnsanların birbirini anlamasını, ortak bir paydada buluşmasını sağlar; barışçı bir anlayışa sahip bir toplumun oluşmasını temin eder .Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde güzel sanatların insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?  a) I. b) II. c) III. d) IV. e) V 3) Kitaplar kargo ile gönderildi. Bu cümlede özne-yüklem ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde varsır? a) Yavru kedi bir bir köşeye büzüldü b) Bütün gücüyle küreklere asıldı c) Arkadaşının gidişine çok üzüldü d) Ayakta kaldığı için çok yoruldu e) Sorular dikkatlice çözüldü 4) Askerden dönen oğlunu görünce çok sevindi.  Bu cümlenin yüklemi ile aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? a) Bir süre çevresine bakındı b) Bulaşıklar erkenden yıkandı c) Kışlık yiyecekler kilere saklandı d) Ev, kış gelmeden boyandı e) sınıfta yüksek sesle kitap okundu 5) İşteş eylemler cümleye karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı katabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birlikte yapılma anlamı taşır? a) Yolcular bir süre durakta bekleşti b) Dün akşam kardeşiyle telefonlaştı c) Tartışan taraflar sonunda anlaştılar d) Kurumlar konu ile ilgili yazıştı e) Görevliyle adam bir süre tartıştı 6) Aşağıdakilerin hangisi çatısına göre diğerlerinden farklıdır? a) Başarılı olmak için çok çalıştı b) uzun bir yolculuktan sonra köye ulaştı c) Eski dostuyla memleketinde buluştu d) Sahilde bir süre dolaştı e) Gerilen sinirleri sonunda yatıştı 7) Aşağıdakilerin hangisinde yüklem öznesine göre diğerlerinden farklı bir çatı özelliği gösterir? a) Arkadaşlarıyla kekini bölüştü b) Gürültüyü duyan kuşlar uçuştu c) Aldığı takım elbise çok yakıştı d) Öğretmenimiz, müfettiş ile tokalaştı e) Arkadaşlarının yaralı gören çocuklar ağlaştı 8) Aşağdaki cümlelerden hangisinin yüklemi farklı bir çatı özelliğine sahiptir? a) Arkadaşı olayı gülümseyerek anlatıyordu b) Onun sözünü bitirmesini bekliyordu c) Onun söylediklerini aynen tekrarlıyordu d) Kardeşinin kitabı yere düşmüştü e) Fısıltı halinde birtakım sesler işitti 9) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ettirgen çatılıdır? a) Çocuk kediyi bir yılda ne kadar büyüttü. b) Bahçedeki güller güz gelince sarardı c) Ablasına kış için atkı ördürttü d) Uykusu gelince onu yerinden kaldırdı e) Bir şeyler yiyince hemen doydu 10) Aşağıdakilerin hangisinde yüklem çatısına göre diğerlerinden farklı bir özellik gösterir? a) Şair yeni imgeler yakalamış b) Gezide yeni yerler görmüş c) Konu ile ilgili yeni gelişmeler olmuş d) Ödevlerini güzelce yapmış e) Yeni bir film izlemiş 11) Nesne alamayan fiiller aynı zamanda durum fiili olarak adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisinde durum fiili kullanılmamıştır? a) Hasta olduğunda erkenden uyudu b) Ağaçlık yolda bir süre durdu c) Babası, ona yeni bir bisiklet aldı d) Çocukluk bahçede koştu e) Arkadaki boş yere oturdu 12) Geçişli fiillerin bazı eklerde geçişlilik dereceleri artırılabilir. Bu fiillere artırılabilir. Bu fiillere ''ettirgen fiil'' denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ettirgen çatılı fiildir? a) Annesi küçük çocuğu uyuttu b) Kardeşini ağaçtan indirdi. c) Yağmur suları dereyi taşırdı d) Cebinde bir şeker çıkardı e) Babasına bir kitap aldırdı 13) Fiil, geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamış olabilir. Aşağıdakilerden hangisinde bu durum örneklenmiştir? a) Dün akşama kadar düşündü b) Onlara yetişmek için yolu hızlı yürüdü c) Yolun başında yoksul birini gördü d) Geçen hafta yeni bir şiir yazdı e) Çocuk kedilerin peşinden koştu 14) Aşağıdakilerden hangisinde söz sanatlarına yer verilmemiştir? a) Her akşam kanlarla batan bir güneşi / Başından ağır bir taç gibi taşıyor. b) Her Allah Allah sesi bir göğü doldurmuştu / Bir yöne dal budak salmıştı her beden c) Gözlerinden damlayan mutlulukla / Tüm insanları ıslatıyorsun d) Kış sıkıntısıyla üflüyor ölüm beyazını / Tüm evler bembeyaz yorgan altındadır. e) elindeki kitabı okudu durdu / Dışarı ılık bir yağmur yağıyordu. 15) Aşağıdakilerin hangisinde dört ögesi de kullanılmış bir benzeteme vardır? a) Hatiçe'm bir nazlı yaprak / Rüzgarların gezdirdiği toprak toprak b) Sen, sana benzeyen tüm renkler gibisin / sen , sana benzersin. c) Hüzünlü , duman gibi ağır ağır /Çöktü odanın ortasına d) Gül yüzlü yarime hoşça kal derim / Aşkı valizime koyup buradan giderim e) Yüzünün merdivenlerinden / Birkaç damla gözyaşı yuvarlandı 16) ''Ey sonbahar artık intikam alma'' Dizisinde aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır? a) Teşbih b) İntak c) Mecazımürsel d) Açık istiare e) Teşhis 17) Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven Bu dizedeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır? a) Susmuş ninlilerle gıçırdıyor beşik. b) Çıkmaz artık sular altından o dünya c) İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı d) Hatırlar gibi bir gün camı açtığında e) Rüzgar fısıldıyor sensizliğin ne oldğunu 18) Derdim nice bir sinede pinhan ederim ben / Bir ah ile alemi viran ederim ben  Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? a) Tevriye b) Tecahülüarif c) Tezat d) Mübalağa e) Teşhis 19) Hayat bir kelebeğin ömrü kadar olmalı / Uzun olmamalı tek göz açıp kapamadan Bu dizilerde ''kadar'' edatı cümleye hangi anlamı katmıştır? a) Eşitlik-gibilik b) yaklaşık/ aşağı-yukarı c) ölçü d) zaman e) karşılaştırma 20) Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç iki sıfatı birbirine bağlamıştır? a) Sözleri ve bakışlarıyla karşısındakini küçük düşürmeye çalışıyordu. b) Kısa ama düşündürücü sorularla röportaja başladı. c) Hem benden kaçıyor hem de yüzüme gülüyor d) İster elma ister elma alsın benim için fark etmez. e) Aksesuar olarak sadece saat ile yüzük kullanılır 21) En büyük düşmanlığı insan kedisine eder / Ya saygıyla anılır ya da olursun heder/ Peşinden dolanandan bulunmaz bir tek eser / Aman ha dostum aman , hızlı geçiyor zaman Bu dizilerden aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Bağlaç b) Ünlem c) Soy ad d) Edat e) Kişi zamiri 22) Aşağıdaki dizilerden hangisinde edat kullanılmamıştır? a) Yine akşam orda olduğu gibi / Görebiliyorum seni buradan da b) Senin için günlerce, geçelerce ağladım. / Hiç silmedim ki yanında gözyaşlarımı c) Dar pencerede ufacık bir kız /Elinde paket taşı kadar çikolata d) Saçların aklarla dolduğu zaman 7Geriye hasretle bi bakar mısın e) Arkama bakarsam gidemem biliyorum /Gidiyorum ancak sende bıraktıklarım korkutur beni 23) Aşağıdakilerden hangisinde ''için '' edatı cümleye neden sonuç anlamı katmıştır? a) Onun düşüncelerini bildiğim için çok fazla kızmadım. b) arı bal yapmak için çeşit çeşit çiçekten nektar toplar c) Panoya asılan sonuçları görmek için zıplıyordu. d) Annesi çocuğun el kaslarını geliştirmek için resim çizdiriyordu e) Hızlı yürümek için spor ayakkabı giydi. 24) ''doğru '' kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır? a) İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir. b) Doğru habere ulaşmanın yolunu iyice zorlaştırdılar. c) Çok doğru söylüyorsun ama seni anlayacaklarını sanmıyorum. d) iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu. e) Madem bana güvenmiyorsun doğrusunu söyle 25) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “doğru” sözcüğü isim görevinde kullanılmıştır? a) Yağışın akşama doğru etkisini artırması bekleniyor. b) Doğru işi yapmak işleri doğru yapmaktan daha önemlidir. c) Doğru söylüyorsun ama kazın ayağı öyle değil. d) Bunları daha sonra ele almak bence daha doğru. e) İki tarafından dere geçen yoldan köye doğru yürüdüm. 26) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim vardır? a) Böyle sabahlarda, daha gün doğmadan, anası yayığın ilk tereyağı topağını ona verirdi. b) Sadece asker ve subaylarla değil cephane, erzak ve hayvanlarla da dolu olan Gülcemal adlı vapur yüzen bir şehir gibi uzaklaşmaya başladı. c) Halının üzerinde bağdaş kurup aklından ertesi gün yapılacakları geçiriyordu. d) Köşeyi dönerken rastladığım bir duvar resmi sanki büyüdüğüm sokağın kuş bakışı bir çizimiydi. e) Odaya, açık pencerelerden dalga dalga sıcak bir rüzgâr giriyor ve yüzlerimize bahçedeki çiçeklerin kokusunu ulaştırıyordu. 27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılmış sözcük isim değildir a) Danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış. b) Altın yerde paslanmaz, taş yağmurdan ıslanmaz. c) Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar. d) İyi gitmeyince kişinin işi, muhallebi yerken kırılır dişi. e) Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur. 28) "Koşarak kapıdan çıktım. Tramvaya doğru acele adımlarla yürümeye başladım. Arkamdan gelen adamı fark etmemiştim bile. Omzuma dokunmasıyla birlikte neye uğradığımı şaşırdım. Kafamı çevirince yıllar öncesinden silik bir yüz gördüm." Yukarıdaki metin parçasında hangi bakış açısı kullanılmıştır?  a) Kahraman bakış açısı b) Gözlemci bakış açısı c) İlahi bakış açısı d) Çoğulcu bakış açısı e) Anlatıcı bakış açısı 29) Türk edebiyatında olay hikâyesinin en güçlü temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? a) Halit Ziya Uşaklıgil b) Ahmet Mithat Efendi c) Ömer Seyfettin d) Sait Faik Abasıyanık e) Namık Kemal 30) Olay hikâyesi ile durum hikâyesi karşılaştırıldığında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır a) Konu, durum hikâyesinde bir kesitten, olay hikâyesinde daha geniş bir kesitten ele alınır. b) Durum hikâyesinin belli bir planı yoktur, olay hikâyesinin belli bir planı vardır. c) Durum hikâyesinde belli bir sondan söz edilmez, olay hikâyesinin sonu vardır. d) Durum hikâyesinin temsilcisi Refik Halit Karay, olay hikâyesi temsilcisi ise Memduh Şevket Esendal'dır. e) Durum hikâyesinde merak ögesi önemsenmez,olay hikâyesinde önemsenir. 31) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? a) O da ben de seksen üçlüydük. b) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. c) İkisi de aynı iş de ben birinciyi tercih ederim. d) Karabük’te Zonguldak gibi Batı Karadeniz’dedir. e) Zamanında buralar Dulkadiroğullarında imiş. 32) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla sıfat kullanılmıştır? a) Piyanonun mor kadifeden şamdanlıkları vardı. b) Tiyatrocular yan uğraş olarak sinemayla uğraşıyordu. c) Bütün gözlerden manalı ışıklar sıçrıyordu. d) Dışarıda nemli bir rüzgâr esiyordu. e) Çalıların üstündeki kuşlar cıvıldayarak uçuşuyordu. 33) Doğa seslerine benzer seslerle yapılan taklidî kelimelere “yansıma” adı verilmektedir. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türemiş isim kullanılmamıştır? a) Çok yaşamayı diliyor siperlerin içinde birbirlerine askerler, hapşırık sesi beklemeden. b) Acının hası Gönül yükü Hükmü kara bir suskunluk / Uçurum arsızı Güz yorgunu Hüzzam bir hışırtı c) Çaputtan bebek, tahtadan araba, elmalı şeker, birkaç bilye... Çamurda baktım gözlerim daldı, fırıldak bile vardı. d) Bir vızıltı geziniyor karanlıkta / Tanıyorum o can sıkıcı sesi / Kâh kulağımda kâh burnumda / Sonbaharın arsız sinekleri e) Ama inan ki çok oldu geçeli, bitti. Çelimsiz ufacık çıtkırıldım bir ahtı benimki. 34) Aşağıdakilerden hangisinde ahenk unsurlarından aruz, ulama, düz kafiye ve redif aynı metinde kullanılmıştır? a) Kara yerde mor menekşe biter mi? /Yaz baharda ishak kuşu öter mi? b) Ne gündü ki göreydi yüzün ayını gözüm /Yıllar durur ki cânım ol ayile hoş geçer c) Âşıkâne gönlünü akıtmasaydı yâre su /Olmaz idi vâdî-i aşka düşüp âvâre su d) Rûm u Mısr u Basra vu Bagdâda hükmündür revân / Hindi aldun tâlib-i iklîm-i Türkistân mısın e) Dinle sana bir nasihat edeyim /Hatırdan gönülden geçici olma 35) Aşağıdaki dizelerden hangisi tam ve çapraz kafiye ile serbest tarzda yazılmıştır? a) Göğsümüz kuvvetli, gönlümüz temiz /Tükenmez yolları tüketiriz biz /Ne saray ne hamam ne han isteriz /Nerde gün batarsa orda yatarız b) Hava bugün de bulutlu /Rüzgâr daha serin esecek./Bütün insanlar umutlu, /Şairler mahzun gezecek. c) Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk /Mutsuzluklar, bu karalar yaşamda yoktu /Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu /Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler d) Çanakkale derler yokken hesapta /Mahşerin dünyada kurulduğu yer /Çanakkale derler topraktan kapta / Şehitlik şerbeti verildiği yer e) Aysel git başımdan ben sana göre değilim /Ölümüm birden olacak seziyorum. /Hem kötüyüm karanlığım biraz çirkinim /Aysel git başımdan istemiyorum. 36) Aşağıdakilerden hangisi Batı edebiyatında ilk fabl örneği olarak kabul edilir? a) Kelile ve Dimne b) Ezop Masalları c) Gülistan ve Bostan d) Grimm Kardeşler e) Pançatantra

9.Sınıf- Karışık Tekar -Zeynep OKMAR

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?