1) Заримдаг гийгүүлэгчтэй хэсгийг олоорой. a) м, н, г, л, б, в, р b) я, е, ё, ю c) ц, ж, з, с, д, т, ш, ч, х d) ъ, ь 2) Эгшигт 7 гийгүүлэгч орсон үгийг олоорой a) цас b) хасах c) нуур 3) Цагаан толгой хэдэн гийгүүлэгчтэй вэ? a) 13 b) 7 c) 9 d) 20 4) "Ургамал" гэдэг үгний өргөлтөт эгшгийг олоорой. a) а b) р c) у d) м 5) Заримдаг гүйгүүлэгч орсон үгийг олоорой. a) өвөл b) аргал c) хашаа 6) "Хадгалах" гэдэг үгэнд балархай эгшиг хэд байна вэ? a) b) c) d) 7) Эгшигт 7-н гүйгүүлэгчийг олоорой. a) а, э, и, о, у, ө, ү b) я, е, ё, ю c) ц, ж, з, с, д, т, ш, ч, х d) м, н, г, л, б, в, р 8) "болжмор" аль нь үеэр зөв тасалсан бэ? a) бол-ж-мор b) бо-лж-мор c) болж-мор d) бол-жмор 9) Аль нь эгшигт 7 гийгүүлэгч вэ? a) b) c) d) 10) "тагтаа " гэдэг үгийн балархай эгшгийг олоорой a) а b) аа c) балархай эгшиггүй d) т

"Монгол хэл"

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?