Эгшиг үсэг - а,э,и,о,у,ө,ү, том -  Хүний нэрийг............. үсгээр эхлэн бичдэг., Сарны гэрэл - Сайныг дагавал, нар - Алтан шар бөмбөг агаар тэнгэрээр өнхөрнө Тэр юу вэ?, Ертөнцийн 3 баян  - Тэнгэр одоор баян, Далай усаар баян,Газар үндсээр баян, Саруул ухаан сайхан. - Юу сайхан бэ?,

Монгол хэл бататгал хичээл

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?