1) ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำซ้อน a) คำที่ความหมาย2คำมารวมกันแล้วได้ความหมายใหม่ b) คำที่มีความหมายคล้ายกันมารวมกัน c) คำที่มีความหมายตรงข้ามกันมารวมกัน d) คำที่มีความหมายเหมือนกันมารวมกัน 2) ข้อใดคือวิธีการสร้างคำซ้อน a) สร้างจากคำไทยทุกคำ b) สร้างจากคำยืมภาษาต่างประเทศทุกคำ c) สร้างจากคำไทยรวมกับคำยืมภาษาต่างประเทศ d) ถูกทุกข้อ 3) ข้อใดคือคำซ้อนเพื่อเสียง a) อาจหาญ b) ข้าวปลา c) เจิดจ้า d) เรือแพ 4) ข้อใดคือคำซ้อนเพื่อความหมาย a) ซู่ซ่า b) เจิดจ้า c) ฟุ่มเฟือย d) ซื่อสัตย์ 5) ข้อใดไม่ใช่คำซ้อน a) ชมพู่ b) อายุขัย c) รากฐาน d) ชื่อแซ่ 6) ข้อไม่ใช่คำซ้อน a) ไม้กวาด b) กาลเวลา c) ต้มตุ๋น d) แถมฟรี 7) ข้อใดคือคำซ้อน a) ไม้แขวน b) หม้อแกง c) อ้วนพี d) ตะกร้อ 8) ข้อใดประกอบด้วยคำซ้อนทุกคำ a) ถ้วยชาม, ปากกา, ไม้บรรทัด b) อ้วนพี, นุ่มนิ่ม, กู้ยืม c) บ้านเรือน, แก่เฒ่า, รถไฟ d) รถไฟ, ปากกา, ไม้บรรทัด 9) จากข้อความที่ว่า “มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิด มีจิตใจ ต้องการปัจจัยใจในการดำรงชีวิต ซึ่งมี 4 สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ อาหาร บ้านเรือน เสื้อผ้า และยารักษาโรค” จากข้อความข้างต้น ปรากฎคำซ้อนกี่คำ อะไรบ้าง a) 2 คำ คือ บ้านเรือน ชีวิต b) 2 คำ คือ บ้านเรือน จิตใจ c) 3 คำ คือ บ้านเรือน ชีวิต ปัจจัย d) 3 คำ คือ บ้านเรือน จิตใจ เสื้อผ้า 10) “แบบฟอร์ม” มีวิธีการสร้างคำซ้อนแบบใด a) ภาษาไทย + ภาษาไทย b) ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ c) ภาษาไทย + ภาษาบาลี d) ภาษาไทย + ภาษาเขมร

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?