huǒchē - 火车, fēijī - 飞机, qì chē - 汽车, zìxíngchē - 自行车, chuán - 船, gōnggòng qìchē - 公共汽车, chū zū chē - 出租车, zuò - 坐, qí - 骑, qù - 去, zěn me - 怎么,

Jinbu 2 Chapter 1.4 World tour (transportation)

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?