1) Kakav je grad bio Rim nakon Romula a) divlji i opasan b) snažan i u komadima c) divlji i snažan d) nijedan odgovor nije točan 2) Koga su Rimljani izabrali za kralja nakon Romula? a) Rema b) Noma Pompilije c) Aleksandar II. Rimski d) Numa Pompilije 3) Kakav je kralj bio Numa Pompilije a) mudar, pun mržnje b) pobožan, mudar c) tiranin i nemaran d) dostojanstven i brižan 4) Kome je izgradio hramove? a) besmrtnim bogovima b) gradu Rimu c) Romulu i Remu d) hramove samom sebi u čast 5) Kojem je Bogu bio osobito vjeran? a) Ri b) Saturnu c) Jupiteru d) Zeusu 6) Tko je bila Numina učiteljica? a) vila grada Rima b) nimfa c) božica Rima d) njegova sestra 7) Kad sam ja ... postao Bog Numa Popilije me je prvi štovao. Tko sam ja? a) Romul b) Rem c) Odisej d) Eneja 8) informacije o njegovu životu dobivamo iz...? a) Biblije b) starih knjiga c) lektire d) rimskih arhiva 9) Numa Pompilije je utemeljio...? a) različita društva biskupa b) različita društva kardinala c) različita društva careva iz svih zemalja d) različita društva svećenika 10) Dobit ću dobru ocjenu na ispitu? a) da, sve ću naučiti b) da, sve ću prepisati c) idem bez učenja pa šta mi Bog da d) neću ići na ispit, ne da mi se

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?