1) ทฤษฎีโดมิโน Domino Theory 2) ทฤษฎีความเอนเอียง Accident-Proneness Theory 3) ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ Imbalance Cause Theory 4) ทฤษฎีพลังงาน Energy Cause Theory 5) ทฤษฎีความล้า 6) ทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ (The Human Factor Theory)

ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?