1) ทฤษฎีโดมิโน Domino Theory 2) ทฤษฎีความเอนเอียง Accident-Proneness Theory 3) ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ Imbalance Cause Theory 4) ทฤษฎีพลังงาน Energy Cause Theory 5) ทฤษฎีความล้า 6) ทฤษฎีปัจจัยมนุษย์ (The Human Factor Theory)

ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?