அன்னையும் ____ முன்னறி தெய்வம் எண்ணும் ____ கண்ணெனத் தகும் கிட்டாதாயின் ____ மற குற்றம் பார்கிற் சுற்றம் ____ தந்தை சொல் மிக்க ____ இல்லை திரைகடல் ஓடியும் ____ தேடு மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு ____ முற்பகல் செய்யிற் ____ விளையும் மூத்தோர் சொன்ன வார்த்தை ____

கொன்றை வேந்தன்

We are currently working on improving Missing word. Please help us by offering your feedback.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?