1) ரோஜா a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 2) மூங்கில் a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 3) பொங் பொங் a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 4) லாலாங் a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 5) கற்றாழை a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 6) கரும்பு a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 7) புகையிலை a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 8) அருவதா மூலிகை a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 9) பப்பாளி a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 10) பலா மரம் a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம் 11) செராய் a) முட்கள் b) சுனை c) மரப்பால் d) விஷம் e) துர்நாற்றம்

தாவரம் 4.1.1_Teacher Geeth

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?