1) යංශය ඇති වචනය තෝරන්න a) සත්‍ය b) ප්‍රධාන c) කෘමියා d) පාසල 2) ගැට ඇලපිල්ල ඇති වචනය වන්නේ a) පාලම b) ගෘහය c) කූඩය d) කෞෂික 3) රකාරාංශය ඇති වචනය වන්නේ a) කෑරලා b) දෑකැත්ත c) මී වදය d) උපක්‍රම 4) ඖ ශබ්දය ඇති වීමට යෙදියයුතු පිල්ලම් වන්නේ a) ගැට ඇලපිලි දෙක b) කොම්බුව සහ ගයනුකිත්ත c) කොම්බුව සහ හල්කිරීම d) දික් ඇදපිල්ල 5) ගැට ඇලපිලි දෙක යෙදුණු වචනය වන්නේ a) කොටුව b) රේක්කය c) කෑදැත්තා d) කෲසෝ

සිංහල by nikeshala

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?