அ - අ, ஆ - ආ, இ - ඉ, ஈ - ඊ, உ - උ, ஊ - ඌ, எ - එ, ஓ - ඕ, ஒ - ඔ, ப - ප/බ,

සුදුසු සිංහල අක්ෂරයට ගැළපෙන දෙමළ අක්ෂරය තෝරන්න

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?