வலது இதயவறை, இடது இதயவறை, தொகுதிப் பெருநாடி, மேற்பெருநாளும், வலது சோணை அறை, இருகூர் வால்வு, சுவாசப்பை நாடி, முக்கூர் வால்வு, சுவாசப்பை நாளங்கள், கீழ்ப்பெருநாளம்.

human heart. MS. P.Saritha dip.in.Sci BSc(R)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?