23 - 2 x 2 x 2 , 32 - 3 x 3 , 54 - 5 x 5 x 5 x 5, 45 - 4 x 4 x 4 x 4 x 4, 74 - 7 x 7 x 7 x 7, 93 - 9 x 9 x 9,

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය -24-දර්ශක -රංගිකා අලහකෝන් (කෑ/මාව/කහවන්දල ක.වි.)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?