උච්ච ම ස්වරය, මධ්‍ය නි ස්වරය, උච්ච ග ස්වරය, උච්ච රි ස්වරය, මධ්‍ය ප ස්වරය, මධ්‍ය ග ස්වරය, මධ්‍ය ධ ස්වරය, උච්ච ස ස්වරය, මධ්‍ය ම ස්වරය.

බටහිර ස්වර ප්‍රස්ථාර තුළ ස්වර හඳුනා ගනිමු.සැකසුම-රේනුකා සේනානායක.හාලිඇල ජාතික පාසල.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?