සෞඛ්‍යමත් ආහාර : සළාද වර්ග , කොමඩු, ඇට වර්ග, කුකුල් මස්, මිදි, යෝගට්, කෙසෙල්, බත්, ගොටුකොළ, කොස්, සෞඛ්‍යමත් නොවන ආහාර : බිස්කට් , අයිස් ක්‍රීම්, ඩෝ නට්, පීට්සා, කොත්තු, චොක්ලට්, බාබා කිව්, කප් කේක්, පැණි බීම, රෝල්ස්,

සෞඛ්‍යමත් ආහාර හා සෞඛ්‍යමත් නොවන ආහාර 7 ශ්‍රේණිය - By Anusha Doloswala R/Vidyakara Maha Vidyalaya.Opanayaka

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?