1) පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ලක්ෂණ සම්ප්‍රේෂණය වීම a) ප්‍රවේණිය b) ආවේණිය c) ජාන ප්‍රකාශනය d) ගෙනෝමය 2) ශාකවල ආවේණික ලක්ෂණ ප්‍රවේණිගත වන ආකාරය පිළිබඳව විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වල මුලින්ම නියැලුනේ   a) වොට්සන් සහ ක්‍රික් b) මෙන්ඩලීෆ් c) ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල් d) රදර්ෆඩ් 3) ජීවියෙකුගේ බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශවන ලක්ෂණය a) ලිංග නිර්ණය b) ප්‍රවේණිදර්ශය c) වර්ණදේහය d) රූපාණුදර්ශය 4) මිනිසාගේ දේහ සෛලයක අඩංගු වර්ණදේහ යුගල සංඛ්‍යාව a) 46 b) 14 c) 23 d) 13 5) TT × tt දෙමුහුමකදී ජනිතයින් අතරින් කවර ප්‍රතිශතයක් දෙමාපිය ප්‍රවේණිදර්ශ පෙන්වයිද?  a) 100 b) 75 c) 50 d) 25 6) ලිංග ප්‍රතිබද්ධ ප්‍රවේණික ආබාධයක් වන්නේ a) හිමෝෆීලියාව b) ඇලිබව c) තැලසීමියාව d) ඩවුන් සහලක්ෂණය 7) ජාන විකෘති නිසා ඇතිවන ප්‍රවේණික ආබාධයකි a) රතු කොළ වර්ණ අන්ධතාවය b)  ඇලිබව c) හිමෝෆීලියාව d) ගොනෝරියාව 8) විෂමයුග්මක අවස්ථාව a) BB b) rr c) Tt d) ww 9) RR × rr දෙමුහුමකදී ලැබෙන රෑපාණුදර්ශ අනුපාතය a) 1:2:1 b) 3:1 c) 1:1 d) 2:1:1 10) ගෙවතු මෑ ශාකයක කොළ පැහැති (G) රවුම් (R) බීජ යන ලක්ෂණය ප්‍රමුඛ වන අතර කහ පැහැති හැකිලුණු බීජ නිලීන ලක්ෂණය වේ. එසේනම් කහ පැහැති රවුම් බීජ සහිත ශාකයක ප්‍රවේණි දර්ශය විය හැක්කේ   a) GG RR b) Gg Rr c) gg Rr d) gg rr

ප්‍රවේණිය by Chamani Jayawanthi

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?