ඉහළ - පහළ, උඩ - යට, ලොකු - පොඩි, දිග - කොට, උස - මිටි, ගැළපෙන  - නොගැළපෙන , පුරුදු - නුපුරුදු , මහතයි - කෙට්ටුයි, යනවා - එනවා , ලස්සන - අවලස්සන , දිරන - නොදිරන, සුදුසු - නුසුදුසු , කැමති - අකමැති , සෙමෙන් - වේගයෙන් , පිරිසිදු - අපිරිසිදු ,

මව්බස 5 ශ්‍රේණිය විරුද්ධාර්ථ පද/P.L.නිරෝෂා උදයංගනි ගුණරත්න /ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය ඇඹිලිපිටිය ..

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?