1) U domoljubnoj lirskoj pjesmi često uočavamo povijesne situacije u kojima se domovina nalazila? a) Točno b) Netočno 2) Alegorija je proširena metafora? a) Točno b) Netočno 3) Epifora je stilska figura kada ponavljamo riječi: a) na početku stiha. b) iza četvrtog sloga. c) iza šestog sloga. d) na kraju stiha. 4) Drugi naziv za rimu je srok. a) Točno b) Netočno 5) Što od navedenog nije vrsta rime? a) ukrštena b) parna c) nagomilana d) izgrljena 6) Kako se zove oblik lirske pjesme koji ima 2 katrena i dvije tercine? a) talijanski b) Shakespearov c) Petrarchin d) engleski e) francuski 7) Haiku se sastoji od _________ stihova. a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 8) Koliko slogova imaju stihovi u haiku pjesmi? a) 3-4-3 b) 4-5-4 c) 4-6-4 d) 5-7-5 e) 5-6-5 f) 5-8-5 9) Asonanca je ponavljanje __________ u stihu. a) samoglasnika b) suglasnika 10) U epskom desetercu cezura se nalazi iza ________ sloga. a) 3. b) 4. c) 5. d) 6. 11) Litota je stilska figura suprotna _________. a) gradaciji b) anadiplozi c) hiperboli d) eufemizmu 12) Što je polisindeton? a) nizanje veznika bez gramatičke potrebe b) nizanje glagola bez gramatičke potrebe c) nizanje priloga bez gramatičke potrebe d) nizanje čestica bez gramatičke potrebe 13) Što od navedenog nije figura konstrukcije? a) inverzija b) sinegdoha c) asindeton d) polisindeton 14) Što od navedenog nije figura misli? a) hiperbola b) sinegdoha c) litota d) oksimoron 15) Što od navedenog nije glasovna figura? a) asonanca b) aliteracija c) onomatopeja d) elipsa 16) Koja se stilska figura pojavljuje u stihovima: "Sve više sam, sve luđe sam, sve tuđe i sve tužnije, sve tamnije, sve sramnije..." a) hiperbola b) anadiploza c) gradacija d) retoričko pitanje 17) Koja se stilska figura pojavljuje u rečenici: "Mogu li dobiti još jednu šalicu?" a) metonimija b) sinegdoha c) anafora d) simbol 18) Koja se stilska figura pojavljuje u stihu: "Bučni su anđeli tuge..." a) usporedba b) kontrast c) antiteza d) metafora 19) Koja se stilska figura pojavljuje u rečenici: "Znam da ništa ne znam." a) paradoks b) kontrast c) oksimoron d) antiteza 20) Koja se stilska figura pojavljuje u stihu: "Topovi, bombe, džemije, torpedi,..." a) polisindeton b) asindeton c) elipsa d) gradacija

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?