1) αέρας a) α-έ-ρας b) αέ-ρας c) α-έ-ρα-ς 2) προκαλείται a) π-ρο-κα-λεί-ται b) προ-κα-λε-ί-τα-ι c) προ-κα-λεί-ται 3) λαχνίσματα a) λα-χνί-σμα-τα b) λαχ-νί-σμα-τα c) λα-χ-νί-σμα-τα 4) άνθος a) ά-ν-θος b) ά-νθος c) άν-θος 5) κάστρο a) κάσ-τρο b) κά-στρο c) κά-σ-τρο 6) θάλασσα a) θά-λασ-σα b) θά-λα-σ-σα c) θά-λα-σσα 7) αγκάθι a) αγ-κά-θι b) α-γκά-θι c) αγκά-θι 8) συνειδητοποιώ a) συ-νει-δη-το-ποι-ώ b) συ-νε-ι-δη-το-πο-ι-ώ c) συ-νε-ιδ-ητ-οπ-οι-ώ 9) αηδόνι a) α-η-δό-νι b) αη-δό-νι c) α-ηδ-όν-ι 10) αυλή a) α-υ-λή b) α-υλ-ή c) αυ-λή 11) απλός a) α-πλός b) α-πλό-ς c) απ-λός 12) εχθρικός a) εχ-θρι-κός b) εχθ-ρι-κός c) ε-χθρι-κός 13) κάμπος a) κάμ-πος b) κά-μπος c) κά-μ-πος 14) άνθρωπος a) άν-θρω-πος b) άνθ-ρω-πος c) ά-νθρω-πος 15) βαθμός a) βα-θμό-ς b) βα-θμός c) βαθ-μός 16) γυάλα a) γυ-ά-λα b) γυά-λα c) γυ-άλ-α 17) αρχίζω a) αρ-χί-ζω b) α-ρχί-ζω c) αρχί-ζω 18) αγκαλιά a) α-γκα-λιά b) αγ-κα-λιά c) α-γκα-λι-ά 19) Σεπτέμβριος a) Σε-πτέ-μβρι-ος b) Σεπ-τέμ-βρι-ος c) Σε-πτέμ-βρι-ος 20) ατμόπλοιο a) ατ-μό-πλοι-ο b) α-τμό-πλοι-ο c) α-τμό-πλοιο

ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?