1) මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේයට අනුව නිවැරදි වන්නේ a) ST = PR b) ST // PR c) PS = TR d) SQ = QT 2) DE = 1/2 (.......) a) AB b) BC c) AC d) DC 3) BC = .…........ a) 16cm b) 8cm c) 2cm d) 24cm 4) X හි අගය වන්නේ a) 4cm b) 6cm c) 2cm d) 3cm 5) ABC ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය වන්නේ a) 18cm b) 12cm c) 16cm d) 11cm 6) නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ a) DE = BC b) AE = EC c) AC = 1/2 AD d) AD=DE 7) KM = 8cm නම් KO = ........ a) 2cm b) 4cm c) 16cm d) 5cm 8) YW =........ a) 5cm b) 6cm c) 7cm d) 3cm 9) AD හි අගය වන්නේ a) 8cm b) 5cm c) 16cm d) 4cm 10) ABC ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය a) 27cm b) 25cm c) 30cm d) 24cm

මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ප්‍රමේය- 11 ශ්‍රේණිය- 11 පාඩම-(S S S M Waduge-R/Nivi/pannila vidyalaya-Rakwana)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?