1) අනු ක්‍රීඩා යනු a) ප්‍රධාන ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතා වර්ධනය සඳහා නිර්මාණය කරගන්නා ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් වේ b) විනෝදය සඳහා කරන ක්‍රීඩාවේ  c) විවේක වේලාවේදී කරන ක්‍රීඩාවේ d) නීති රීති මාලාවකට අනුව කරන ක්‍රීඩාවේ 2) අනු ක්‍රීඩා වල ලක්ෂණයක් නොවන්නේ a) නීති රීති සංකීර්ණ වීම b) උපකරණ සහිතව හා රහිතව රහිත ව සිදු කළ හැකි වීම c) විනෝදය සමගම අරන් කාරි අත්දැකීම් ලැබීම d) අභිමතය පරිදි නිර්මාණය කරගත හැකි වීම 3) අනු ක්‍රීඩා වල නිරත වීමෙන් ලැබෙන මානසික යෝග්‍යතාවයකි a) වෙහෙස දරා ගැනීමේ හැකියාව ලැබීම b) විනෝදය හා සතුට ලැබීම c) කණ්ඩායම් හැඟීම වර්ධනය වීම d) නායකත්වය දැරීමේ හැකියාව ලැබීම 4) අනු ක්‍රීඩා වල නිරත වීමෙන් ලැබෙන සමාජයීය ප්‍රයෝජනයක් නොවන්නේ a) ස්වයං විනයක් ඇති වීම b) ජය පරාජය විද දරා ගැනීම c) අන් අයගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් නොවීම d) වගකීම් දැරීමේ හැකියාව ලැබීම 5) උපකරණ රහිත අනු ක්‍රීඩාවකි a) ඉලක්කයට පිරිනැමීම b) හැරි දිවිම c) පන්දුව පරදා දිවීම d) කික් බෝල් 6) ඉලක්කයට පිරිනැමීමේ අනු ක්‍රීඩාවට අදාළ ප්‍රධාන ක්‍රීඩාව වන්නේ a) නෙට්බෝල් b) වොලිබෝල් c) එල්ලේ d) පාපන්දු 7) මලල ක්‍රීඩා වල ධාවන ඉසව් පුහුණුවීම සඳහා යොදා ගත හැකි අනු ක්‍රීඩාවකි a) හැරී දිවීම   b) කික් බෝල් c) ඉලක්කයට පිරිනැමීම 8) කික් බෝල් අනු ක්‍රීඩාවෙන් වර්ධනය වන්නේ පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ කුමන දක්ෂතාවයද a) පන්දුව පාලනය b) පන්දුව පාදයෙන් රැගෙන යාම c) පන්දුව තුළට විසි කිරීම d) පන්දුවට පාදයෙන් පහරදීම

8 ශ්‍රේණිය සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය .අනු ක්‍රීඩා වල යෙදෙමු By: H.A ශෂිමා නිරෝෂිකා ර/ඇඹි /ඕමල්පේ මහා විද්‍යාලය

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?