1) කෙටි ඉස්පිල්ල සහිත වචනය තෝරන්න a) පිනි b) බැත 2) කෙටි ඉස්පිල්ල සහිත වචන තෝරන්න a) මිටිය b) කැටය 3) කෙටි ඉස්පිල්ල සහිත වචන තෝරන්න a) හැන්ද b) ටිකිරි 4) කෙටි ඉස්පිල්ල සහිත වචන තෝරන්න a) සාමා b) සිරස 5) කෙටි ඉස්පිල්ල සහිත වචන තෝරන්න a) රිටි b) රුවල 6) කෙටි ඉස්පිල්ල සහිත වචන තෝරන්න a) නාගයා b) නිවස

කෙටි ඉස්පිල්ල සහිත වචන හදුනා ගැනීම(සැකසුම - ආ‌චාරිණී -දයා වලගෙදර -රාජගිරි ප්‍රා.වි)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?