1) จำนวนเต็มแบ่งออกเป็นกี่ชนิด a) 4 ชนิด b) 5 ชนิด c) 3 ชนิด d) 2 ชนิด 2) ชนิดของจำนวนเต็มมีอะไรบ้าง a) จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ b) จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ c) จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ จำนวนเต็มทศนิยม d) จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มทศนิยม 3) ค่าที่มากที่สุดของจำนวนเต็มลบ a) 1 b) 0 c) -1 d) ลบอินฟินิตี้ ( - ∞ ) 4) ค่าที่มากที่สุดของจำนวนเต็มบวก a) 1 b) 0 c) -1 d) บวกอินฟินิตี้ ( ∞ ) 5) ค่าที่น้อยที่สุดของจำนวนเต็มบวก a) 1 b) 0 c) -1 d) - อินฟินิตี้ ( - ∞ ) 6) 5 + (-3) มีค่าเท่ากับ  a) 2 b) 8 c) -2 d) -8 7) -10 - (-3) มีค่าเท่ากับ  a) -13 b) -7 c) 7 d) 13 8) (-4) + (-3) มีค่าเท่ากับ  a) -7 b) 1 c) 7 d) -1 9) -5 - ( -4) + (-2) มีค่าเท่ากับ a) 11 b) -3 c) -7 d) 1 10) -99 + (-1) มีค่าเท่ากับ a) 98 b) -98 c) -100 d) 100 11) จำนวนเต็มลบ คูณหรือหาร จำนวนเต็มลบ คำตอบจะได้ a) จำนวนเต็มลบ b) ศูนย์ c) จำนวนเต็มบวก d) หนึ่ง 12) 5 x (-4) มีค่าเท่ากับ a) 20 b) 25 c) -20 d) -25 13) (-9) x (-9) a) 81 b) -81 c) 1 d) -1 14) (-35) ÷ (-7) a) -5 b) -6 c) 5 d) 6 15) 3{(-44) ÷ 11} a) 16 b) -10 c) -12 d) 15 16) 108 ÷ (-1) a) 108 b) -108 c) 109 d) -109 17) (-10) x (-10) a) 1000 b) -100 c) 100 d) -1000 18) (-49) ÷ 7 a) -5 b) 5 c) 7 d) -7 19) -5 + (8x(-8)) a) -64 b) -69 c) 64 d) 69 20) ข้อใดมีคำตอบเท่ากับ 35 a) -70 ÷ 2 b) (-5) + 40 c) (-35) x 1 d) 30 + (-5)

จำนวนเต็ม

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?