இலங்கையில் மிகப்பெரிய மாகாணம் எது, வட மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு மாவட்டம், மத்திய மாகாணத்தின் தலைநகரம் , கதிர்காமம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் , மேல் மாகாணத்தில் கடலில் கலக்கும் நதி.

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?