செவிச்சோணை, புறச்செவிக்கால்வாய், செவிப்பறை மென்சவ்வு, செவிச்சிற்றென்புகள், ஊத்தேக்கியாவின் குழாய், நத்தைச்சுருள், அரைவட்டக்கால்வாய், செவிநரம்புகள்.

K/MADINA NATIONAL SCHOOL MADAWALA Rushdiya Grade 9 காதின் பகுதிகள்

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?