แพทย์จุลชีวะ - ค้นหาโรคที่เกี่ยวข้องกับจุลชีพ รวมไปถึงเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ทั้งที่เกิดจากการติดเชื้อและไม่ใช่ติดเชื้อ, นักคณิตศาสตร์ประกันภัย - วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงทางด้านการเงินและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ที่ธุรกิจต้องเผชิญ, วาณิชธนากร - ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินให้ลูกค้า เช่น แนะนำการซื้อขายหุ้น, นักสาธารณสุข - ดูแลงานสาธารณสุขแบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ และการป้องกันโรค, นักจัดอีเวนต์ - ประสานงานกับลูกค้า เพื่อจัดงานประชุม เวิร์คชอป งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ, เภสัชกรคลินิกและโรงพยาบาล - แนะนำข้อมูลยา และจัดหายาที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยเพื่อการรักษาโรค, นักกีฏวิทยา - ศึกษาแมลงและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตและระบบนิเวศของแมลง, นักพฤกษศาสตร์ - ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพืช เช่น โครงสร้าง การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ และความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ, นักธรณีวิทยา - ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกและค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ, นักอุตุนิยมวิทยา - รวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความกดอากาศ เพื่อรายงานสภาพอากาศแก่ประชาชน, นักนิติวิทยาศาสตร์ - เก็บพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุ ตรวจร่างกาย เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการพิสูจน์บุคคล, นักการทูต - เป็นตัวแทนรัฐในการดำเนินกิจกรรมทางการทูต และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ช่างทำอัญมณี - ประดิษฐ์และซ่อมแซมเครื่องประดับ พร้อมสร้างแบบจำลองหรือแม่พิมพ์เครื่องประดับ, วิศวกรเมคคาทรอนิคส์ - ออกแบบ พัฒนาและทดสอบหุ่นยนต์ในโรงงาน แขนกล หรือระบบควบคุมโรงงาน, วิศวกรระบบราง - ออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรถไฟทั้งหมด,

จับคู่อาชีพ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?