krʉ̂ng tam gaa-fɛɛ, krʉ̂ng print, dtao òp, lam-poong, gaa dtôm náam, glɔ̂ng, mʉʉ-tʉ̌ʉ, dtûu yen, dtao rîit, krʉ̂ng sák pâa.

Electric Appliances

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?