Manakah antara berikut menghasilkan pic tinggi?, Dinamik kuat dihasilkan oleh alat tersebut. , Manakah antara berikut menghasilkan ton berbisik.?, Apakah jenis alat perkusi yang menghasilkan bunyi 'tap, tap''?, Manakah antara pergerakkan tersebut sesuai dengan lagu ''Karak Si Katak Lompat''?, Berapakah nilai not krocet?, Berapakah nilai not minim?, Kuda Kepang merupakan salah satu persembahan tradisional. Manakah antara berikut menunjukkan persembahan kuda kepang?, Penyanyi ini mempersembahkan nyanyian secara solo. Mana antara gambar tersebut menunjukkan nyanyian solo., Tarian Singa biasanya dipersembahkan ketika sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Mana antara gambar tersebut kaum yang membuat tarian tersebut?,

Pendidikan Muzik Tahun 1

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?