இதன் மையக்கோணம் 180° உம் பரப்பளவு 77cm^2 ஆயின் ஆரை யாது?, இதன் மையக்கோணம் 90°உம் பரப்பளவு 154cm^2 ஆயின் ஆரை யாது?, இதன் ஆரை 7 cm உம் மையக்கோணம் 180°உம் ஆயின் பரப்பளவு யாது?, இதன் ஆரை14cmஆயின் பரப்பளவு யாது?, இதன் ஆரை14 cm உம் மையக்கோணம் 270° உம் ஆயின் பரப்பளவு யாது?, இதன் மையக்கோணம் 60°உம் பரப்பளவு 231cm ^2 ஆயின் ஆரை யாது?, இதன் ஆரை 21 cm உம் மையக்கோணம் 120° உம் ஆயின் பரப்பளவு யாது?, இதன் மையக்கோணம் 300°உம் பரப்பளவு 1155 cm^2 ஆயின் ஆரை யாது?, Answers are 1 - 77cm^2 , 2 - 44cm^2 , 3 - 14cm , 4 - 7cm , 5 - 462cm^2 , 6 - 21 cm ,7 - 462cm^2 , 8 - 7cm , 9 - 21cm , 10 - 77cm^2, இதன் ஆரை 7cm உம் மையக்கோணம் 360° உம் ஆயின் பரப்பளவு யாது?, இதன் மையக்கோணம் 240°உம் பரப்பளவு 308 / 3ஆயின் ஆரை யாது?.

Kamalaveni Chandrakumar Kg/ Dehi Kelani T.V

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?