1) මෙම රූපයෙන් දැක්වෙන්නේ a) කුඩමැට්ට පැළෑටියකි b) බැල තණ පැළෑටියකි c) කලාදුරු පැළෑටියකි d) හීන් මාරුක් පැළෑටියකි 2) මෙම රූපයෙන් දැක්වෙන ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටිය කුමක්ද? a) මුකුනුවැන්න b) විඩේලියා c) අස්වැන්න d) කිඹුල්වැන්න 3) මෙම රූපයෙන් දැක්වෙන ජලජ වල් පැළෑටිය කුමක්ද? a) ජපන් ජබර b) දිය සියඹලා c) දිය ගෝවා d) සැල්වීනියා 4) මෙම පැළෑටිය අයත් වල් පැළෑටි කාණ්ඩය වන්නේ , a) තෘණ b) පන් c) පළල් පත්‍ර d) මින් කිසිවක් නොවේ

වල් පැළෑටි හදුනාගැනීම - Created by K.N.S. Jayalath- Kg/ Dehi/ Dedugala M.V.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?