Create better lessons quicker
1) Tvrdnja koja može biti istinita ili lažna je... a) Logička izjava b) Logička funkcija c) Negacija 2) Kako označujemo lažnu tvrdnju a) False b) True c) Logo 3) Kako označujemo točnu tvrdnju? a) False b) True c) Logo 4) Funkcija koja povezuje dvije logičke izjave ili nekoliko njih je... a) Disjunkcija b) Konjunkcija c) Logička funkcija 5) Varijable koje su zamjena za neku logičku izjavu je... a) Varijabla b) Logičke varijable c) Tablična varijabla 6) Koja je od ovih izjava lažna logička izjava. a) Ako se naučim dobit ću jedan b) Ako prije ustanem prije ću doći u školu c) Bit ću mokar ako stojim na kiši 7) Što je funkcija indetiteta? a) Nazivamo funkciju bez varijable b) Nazivamo funkciju s jednom varijablom c) Nazivamo funkciju s dvije varijable 8) Kako nazivamo funkciju čija je vrijednost suprotna vrijednosti varijable? a) Konjunkcija b) Disjunkcija c) Negacija 9) Koja od ovih rečenica rečenica pripada konjunkcija. a) Ako napišeš rad i složiš sve knjige moći ćeš s prijateljima na klizanje b) Mama će se naljutiti jer nisam pospremio sobu c) Ja sam bio jako dobar zato ču dobit dar 10) Koja od ovih rečenica pripada disjunkciji. a) Ako napišeš domaći rad ili složiš knjige moći ćeš s prijateljima na klizanje b) Idem van c) prijatelj i ja se kližemo 11) Koje je boje logički sklop NE? a) crvena b) plava c) zelena 12) Koje je boje logički sklop ili? a) crvena b) plava c) zelena 13) Koje je boje logički sklop I? a) crvena b) plava c) zelena 14) Što unutarnje sabirnice povezuju? a) komponente unutar procesora b) Povezuju procesor 15) Što povezuju vanjske sabirnice? a) procesor s ostalim dijelovima računala b) računalo s strujom 16) Serijski spoj je... a) spor i siguran b) brz i manje siguran 17) Paralelni spoj je... a) spor i siguran b) brz i manje siguran 18) Koliko suvremeni procesori određivati bitova? a) 30 ili 90 b) 50 ili 60 c) 32 ili 64 19) Što je bit mapa? a) obična slika b) Slika spremljena kao mapa bitova c) Mona Lisa

Osnove računala

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives

c