1) Musyrikin Mekah .................... Perjanjian Hudaybiyyah dengan membantu sekutu mereka iaitu Bani Bakar memerangi Bani Khuzaah a) mengikuti b) mengkhianati c) membuat d) melaksanakan 2) Pihak Musyrikin melanggar perjanjian berkaitan .............. selama 10 tahun a) genjatan senjata b) pertumbahan darah c) perjanjian d) persaudaraan 3) Pembukaan Kota Mekah dikenali juga sebagai .................. a) Fathul Madinah b) Makkah c) Madinah d) Fathul Makkah 4) Pembukaan Kota Mekah merupakan peristiwa penting .................... Kota Mekah daripada pengaruh amalan Jahiliyyah a) pembebasan b) kemusnahan c) keamanan d) peperangan 5) Nabi Muhammad SAW mengatur strategi masuk ke Mekah menerusi jalan yang ................. a) sama b) satu hala c) berbeza d) cantik 6) Sentiasa membuat ....................... yang teliti sebelum melakukan sesuatu perkara a) jadual b) perancangan c) sistem d) peraturan 7) Menjadi orang yang mudah ................... kesalahan orang lain a) memaafkan b) memarahi c) menguasai d) dengki 8) Sentiasa ...................... atas nikmat kurniaan Allah a) memarahi b) meminta-minta c) menyalahi d) bersyukur 9) Mahmudah adalah ..................... a) sifat yang terpuji dan baik b) sifat yang buruk c) sifat keji d) sifat merendah-rendahkan orang lain 10) Mazmumah adalah ......................... a) sifat yang terpuji dan baik b) sifat yang buruk c) sentiasa bersabar d) tawaduk 11) Genjatan senjata berlaku selama ................ a) 10 tahun b) 15 tahun c) 3 tahun d) 5 tahun 12) Kaum Muslimin yang berangkat ke Mekah adalah seramai ....................... a) 15 ribu b) 13 ribu c) 10 ribu d) 50 ribu 13) Tempat di mana Rasulullah memerintahkan kaum Muslimin memasang khemah dan menyalakan obor yang banyak adalah di .................... a) Marruz Zahran b) Zu Tuwa c) Makkah d) Madinah 14) Rasulullah memusnahan sebanyak ................... buah berhala di dalam dan di sekeliling Kaabah a) 365 b) 350 c) 360 d) 366 15) ..................... adalah pemimpin Quraisy yang telah memeluk Islam di dalam kisah Pembukaan Kota Mekah a) Abu Sufyan b) Abu Lahab c) Abu Talib d) Abu Jahal

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?