ගිණුම්කරණය - ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශවයන්ට තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියවලියයි, ගනුදෙනු - ව්‍යාපාරයක් හා වෙනත් පාර්ශව අතරසිදුවන සම්පත් හුවමාරු වීම, වත්කම් - අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන අනාගතයේදී ව්‍යාපාරයට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා එන්නාවු ව්‍යාපාරය විසින් පාලනය කෙරෙන සම්පත් , වගකීම් - අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්ලෙස ඇතිවන අනාගතයේදී බේරුම් කිරීම සදහා වර්තමාන බැදීමක් පවතින බේරුම්කිරීමෙදී වත්කම් පිටතට ගලා යන අගයන්, හිමිකම් - ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවන් වෙනුවෙන් පවතින වත්කම් ප්‍රමාණය, අදායම් - අයිතිකරුවන් යොදන ප්‍රාග්ධනය නිසා හිමිකමෙහි සිදුවන වැඩිවීම හැර හිමිකමෙහි සිදුවන අනෙකුත් වැඩිවීම්, වියදම් - ගැනිලි නිසා හිමිකමෙහි සිදුවන අඩුවීම හැර හිමිකමෙහි සිදුවන අඩුවීම්, ගිණුම්කරණ සමීකරණය - වත්කම් ලෙස පෙන්නුම් කරන අගය හා සමස්ත හිමිකාරීත්වය ලෙස පෙන්නුම්කරන අගය අතර සම්බන්ධය, ගැනිලි - ව්‍යාපාරයක හිමිකරු විසින් තම පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය සදහා ව්‍යාපාරයේ මුදල් හෝ වෙනත් වත්කම් ඉවත්කර ගැනීමයි, ගනුදෙනුවල ද්විත්ව බලපෑම - සෑම ගනුදෙනුවක්ම ගිණුම්කරණ සමීකරණයේ අයිතම දෙකකට ඇති කරන බලපෑමයි ,

සොයමු.....දිනමු😊😊😊😊

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?