1) அகணியில் காணப்படும் மூலகங்கள் எந்த பௌதீக நிலையில் காணப்படும்? a) திண்மம் b) திரவம் c) வாயு d) நீர் e) பாறை f) பனிக்கட்டி 2) புவியின் உட்கட்டமைப்பான அகணியின் வெப்பநிலை யாது? a) 15°c b) 2000°c c) 37°c d) 5000°c க்கு மேல் e) 4000°c f) 600°c 3) பூமி கொள வடிவம் என நிரூபித்தவர் யார்? a) கொலம்பஸ் b) தொலமி c) பைதகரஸ் d) சேர் ஐசக் நியூட்டன் e) அரிஸ்டாட்டில் f) அப்துல் கலாம் 4) புவியோட்டின் கூடிய பரப்பை உள்ளடக்கும் பகுதி எது? a) மலைகள் b) காடுகள் c) மண் d) கட்டிடங்கள் e) புல்வெளிகள் f) சமுத்திரம் 5) சூரியனுக்கு மிக அருகிலுள்ள கோள் எது? a) புதன் b) வெள்ளி c) சனி d) நெப்டியூன் e) வியாழன் f) செவ்வாய் 6) அதிக வெப்பமான கோள் எது? a) செவ்வாய் b) சனி c) வெள்ளி d) வியாழன் e) யுரேனஸ் f) புதன் 7) சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலைக்கு சமனான வெப்பநிலையை கொண்ட பூமியின் உட்கட்டமைப்பு ethu? a) மேன்மூடி b) புவியோடு c) வெளி அகணி d) பாறை e) உள் அகணி  f) சமுத்திரம்

தெரிவு செய்

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?