විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙනිය(Universal Serial Bus(USB)) - මූසිකය(Mouse), ජාලකරණ කෙවෙනිය (RJ 45 connector) - රවුටරය(Wi-Fi Router) , HDMI කෙවෙනිය - බහුමාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපකය (Multimedia projector), ශබ්ද උපාංග කෙවෙනි (Audio port) - නාදකය (Speaker), වීඩියෝ කෙවෙනිය(Video port) - පරිගණක තිරය (Monitor), ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය (Serial port) - මොඩමය (Modem), PS/2 කෙවෙනිය (PS/2 port) - යතුරු පුවරුව (Keyboard),

10 ශ්‍රේණිය - තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය-පරිගණකයක කෙවෙනි එම්.ඩබ්.සී.ඩී. ගුණරත්න - ව/ගිරි/උඩකැකුළාවල මහා විද්‍යාලය

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?