1) அணில் a) ஒரு b) ஓர்  2) எருமை a) ஒரு b) ஓர் 3) ஆணி a) ஒரு b) ஓர் 4) அரசன் a) ஒரு b) ஓர் 5) வண்டு a) ஒரு b) ஓர் 6) துண்டு a) ஒரு b) ஓர் 7) வண்டி a) ஒரு b) ஓர் 8) உரல் a) ஒரு b) ஓர் 9) குழந்தை a) ஒரு b) ஓர் 10) வீடு a) ஒரு b) ஓர் 11) வீணை a) ஒரு b) ஓர் 12) ஊர் a) ஒரு b) ஓர் 13) ஓடம் a) ஒரு b) ஓர் 14) கதை a) ஒரு b) ஓர் 15) புற்று a) ஒரு b) ஓர் 16) ஒளடதம் a) ஒரு b) ஓர் 17) குயவன் a) ஒரு b) ஓர் 18) சிங்கம் a) ஒரு b) ஓர் 19) இரவு a) ஒரு b) ஓர் 20) மலை a) ஒரு b) ஓர் 21) அம்பு a) ஒரு b) ஓர் 22) ஆடை a) ஒரு b) ஓர் 23) குடை a) ஒரு b) ஓர் 24) குயில் a) ஒரு b) ஓர் 25) ஈட்டி a) ஒரு b) ஓர் 26) அறை a) ஒரு b) ஓர் 27) கிழவன் a) ஒரு b) ஓர் 28) நிலம் a) ஒரு b) ஓர் 29) ஊதல் a) ஒரு b) ஓர் 30) அம்மி a) ஒரு b) ஓர் 31) சாலை a) ஒரு b) ஓர் 32) கனவு a) ஒரு b) ஓர் 33) இதயம் a) ஒரு b) ஓர் 34) உருவம் a) ஒரு b) ஓர் 35) ஒட்டகம் a) ஒரு b) ஓர் 36) வயல் a) ஒரு b) ஓர் 37) ஏணி a) ஒரு b) ஓர் 38) ஓணான் a) ஒரு b) ஓர் 39) ஆமை a) ஒரு b) ஓர் 40) கடிகாரம் a) ஒரு b) ஓர்

ஒரு ஓர் (ப1)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?