1 l 200 ml - 1200 ml, 3 l 750 ml - 3750 ml, 5 l 950 ml - 5950 ml, 7 l 465 ml - 7465 ml, 9 l 250 ml - 9250 ml, 2 l 780 ml - 2780 ml, 6 l 550 ml - 6550 ml, 8 l 900 ml - 8900 ml, 5 l 690 ml - 5690 ml, 9 l 999 ml - 9999 ml,

පරිමාව හා ධාරිතාවය - නිපුන් කාවින්ද සර්

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?