1) අපි පැරණි .................... වලට ගරු කරමු. a) අහල පහල b) සිරිත් විරිත් c) ගමන් බිමන් 2) අම්මා රසවත් .................... සැදුවා ය. a) කෑම බීම b) ගමන් බිමන් c) අහල පහල 3) ඇයගේ උපන්දිනයට වටිනා ......................... රැසක් ලැබුණි. a) සිරිත් විරිත් b) කෑම බීම c) තෑගි බෝග 4) මේ දිනවල අනවශ්‍ය ...................... නොයන්න. a) තෑගි බෝග b) කෑම බීම c) ගමන් බිමන් 5) ....................... මිනිසුන් සමග සුහද ව සිටිය යුතු ය. a) සිරිත් විරිත් b) අහල පහල c) තෑගි බෝග

යුගල පද යොදා වාක්‍ය හදමු.

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?