เกิดกับกับตนเอง - คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่แสดงออกด้านที่1เกิดกับใคร, มีเจตคติที่ดี - คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่แสดงออกด้านที่3 ที่เกิดกับวิชาชีพครู , มีความเสมอภาค - ลักษณะและการปฏิตนที่นำไปสู่การยอมรับ, ช่วยเหลือ อดทน มีเมตตา - ความคิดที่มีต่อวิชาชีพครู,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?